2017: 120 000 unge i utenforskap. 2021: Tror du tallet er mindre?

For tre år siden var tallet på unge i utenforskap på 120 000. To hele generasjoner av unge hadde ikke jobb. De var heller ikke i utdanning. Hva tror du korona har gjort med dette?

For halvannet år siden startet vi opp ideen om YTE, og utgangspunktet vårt for å starte var de enorme tallene på utenforskap i Norge. NAV sitt eget regnskap viste 21,5% i utenforskap i 2018, og nylig fikk vi oppdaterte tall for 2019 som viste at dette hadde økt svakt til 21,6%. Dette er altså alle i Norge i arbeidsfør alder (20 til 66 år) som verken var i jobb eller i utdanning: 700 000 mennesker. Av disse var det 300 000 som ikke hadde noen form for inntekt.

Størst var utenforskapet blant våre unge, våre fremtidige ressurser. Som illustrasjonen her viser, så har NAV regnet ut at 120 000 av alle i 20-årene er utenfor. NAV jobber med å regne ut nye tall for utenforskap, brutt ned på mange ulike kriterier. De vil dog ikke komme før etter sommeren. Men, når tallene fra SSB viser mer enn doblet ledighet blant våre unge kan vi bare tenke oss konsekvensene på dette på utenforskapet.

Hver enkelt arbeidsledige 20-åring som aldri kommer seg ut i jobb vil koste samfunnet 7 millioner kroner, viste en undersøkelse NTNU gjennomførte for noen år siden. Skulle alle de drøyt 16 000 20-åringene i bildet over ikke komme i jobb ville det bety en samfunnskostnad på 112 milliarder kroner.

For snart to år siden lanserte også KS sin utenfor-kalkulator, omtalt bredt i flere medier. Også her fremkommer det store tall for hva utenforskap koster samfunnet, og spesielt for mange av våre unge. I 2017 var det nesten 500 000 nordmenn uten videregående utdannelse. De ga et offentlig underskudd på nesten 12 milliarder. Hadde de bidratt som resten av samfunnet ville de faktisk gitt et positivt bidrag på over 24 milliarder, altså en differanse på 36 milliarder.

Dette er store tall. Det er ingen enkel oppgave å snu dette, og korona har ikke gjort det lettere. Dessverre. På sett og vis har sosial nedstengning for mange stått i veien for sosial innovasjon. Mange sosialentreprenører har hatt det krevende. De er også bedrifter, på lik linje med andre, og mange er gründere og nystartede selskaper. Enkelte har måttet legge ned virksomheter, bedrifter som har gitt mennesker fra utenforskap en mulighet til å komme i innenforskap. Nå er dessverre mange tilbake i NAV-køen.

Det er lyspunkter.

Det er en merkbar optimisme å spore. Av de mange sosialentreprenørene i vårt nettverk får vi høre at det nå planlegges aktivt for gjenåpningen (og YTE er også involvert i mange av disse prosjektene og initiativene). Det er en investerings- og satsingsvilje fra mange. Det er sterke krefter som ønsker å satse på nytenkning og nye samarbeidsformer, for å bidra til at vi skal løfte mennesker opp og frem igjen – for å gi flere jobber.

For det er det det handler om – et samarbeid der vi sammen skal jobbe for at flere kan få muligheten til jobb.

 

PS! På grafen over viser den lysegrå delen av søylen de som mottar en eller annen form for trygd. Den sorte delen av søylen viser antallet som ikke mottar noen ting.