De siste årene har flere urovekkende rapporter om utenforskap og sosiale utfordringer i Norge kommet til overflaten. I januar 2019 kom NAV med tall som viste at det var 700 000 mennesker i Norge (i alderen 20 til 66 år) som sto utenfor jobb og utdanning. Det utgjør 21,5% av den totale arbeidsstyrken.

Størst er utenforskapet hos de unge. Det er 120 000 i alderen 20 til 30 år som står uten jobb, utenfor utdanningsløpet, og heller ikke mottar noen trygdeytelser. Korona har forverret situasjonen.

Økende utenforskap

I desember 2019 ble også den nye rapporten fra OECD presentert, som viser at mens sysselsettingsandelen i de store OECD-landene øker er den fallende i Norge. Tallene er for 2018 og viser at nå er den nede på 78%, ned 2 prosentpoeng fra 2000. For de fem største OECD-landene har den økt tilsvarende, til 82%. OECD stilte samtidig spørsmålet om Norge som nasjon er i ferd med å bli selvtilfreds.

I 2018 advarte OECD mot det stadig økende utenforskapet blant unge i Norge. Rapporten «Investing in Youth: Norway» viser til 86 000 mellom 15 og 29 år som verken er i jobb, utdanning eller opplæring. Over 50% av alle de som står utenfor har ikke fullført videregående skole.

Det som skremmer noe er at statistikker fra NAV tilsier at tallet er mye høyere, på nesten 15 000 per årskull fra 20 til 29 år som står utenfor. Ungdomsledighet er ikke bare et stort problem i landene på kontinentet. Det er vel så stort, men muligens skjult, i Norge.

I oktober 2019 kom Statistisk Sentralbyrå også ut med rapporter som viser at andelen fattige i Norge er 11%. Dette er en andel som har økt betraktelig de senere årene. Mange av de som vokser opp i fattige familier har også selv utfordringer med å komme seg ut av denne situasjonen og ut av utenforskapet.

021 av alle arbeidsføre nordmenn står utenfor jobb eller utdanning
09 av alle arbeidsføre nordmenn mottar verken lønn eller trygdeytelser
011 av alle nordmenn kategoriseres som fattige, et tall som øker
«2020 er året der vi starter å bygge innenforskap.»
Øystein Aurlien
YTE