Initiativet

Våren 2019 kom en rekke personer sammen, alle med tilknytning til eiendomsbransjen og et brennende engasjement og ønske om å løse flere av de store sosiale utfordringene i Norge. Dette var starten på det som nå har materialisert seg i YTE. Målsettingen er å etablere YTE som en ideell organisasjon.

En av personene var Tor Rønhovde, adm.dir. i 4Service. Serviceselskapet har de senere årene opplevd sterk etterspørsel etter sine ulike tjenester. Bare det siste året har veksten vært på 1 000 ansatte, der rundt 30% av de nyansatte kommer fra ulike tiltak. Tor har sett verdien av tørre å utfordre etablerte markedsstrukturer, tenke nytt i tjenesteleveransene, samt oppleve verdien de mange nyansatte bidrar med for selskapets utvikling. Derfor har 4Service valgt å finansiere forprosjektet og oppstarten av YTE.

Tor Rønhovde / tor.ronhovde@4service.no / +47 916 06 204

Trond Valle i Estate Media har fulgt og dekket nyhetene fra eiendomsbransjen i Norge i mange år. Sammen hadde Trond og Tor ved en rekke anledninger diskutert utfordringene og mulighetene knyttet til at eiendomsbransjen burde og kunne ta et enda større samfunnsansvar.

Trond Valle / trond@estate.no / +47 911 23 334

Knut Halvor Hansen (ByKon) har hatt tett dialog med Trond og Estate i mange år, blant annet gjennom Knut Halvors engasjement for å etablere Bevisste som en naturlig kobling mellom eiendomsaktørene og sosiale entreprenører. Bevisste ble besluttet avviklet i 2019, men læringen og erfaringene har vært viktige å ta med videre i arbeidet med YTE.

Knut Halvor Hansen / khh@bykon.no / +47 915 93 195

Sammen med disse tre kom også Øystein Aurlien inn i bildet. Øystein har i flere år hatt et sterkt engasjement for økt samarbeid og samhandling om utviklingen av Oslo, og ved sine nylig gjennomførte prosjekter på Tøyen og Grønland så han potensialet i å løse flere samfunnsutfordringer ved å gi sosiale entreprenører økt støtte og tettere samarbeid med næringslivet. Han brant for potensialet som ligger i å slippe mennesker og initiativer frem, samt å jobbe frem bedre løsninger for å løse samfunnsutfordringer – i rommet mellom det offentlige og private næringsliv. Øystein er den som leder arbeidet med etableringen av YTE.

Øystein Aurlien / oystein@ytesammen.no / +47 932 02 156

YTE ble introdusert under Oslo Urban Arena i september 2019, der tema var sosial bærekraft innen byutvikling. Desember 2019 ble det besluttet å gjøre etableringen av YTE til et forprosjekt i tett samarbeid med Oslo Metropolitan Area (OMA). Erling Fossen vil i dette arbeidet jobbe tett med Øystein og de andre initiativtagerne, frem til etablering og nasjonal utrulling.

Erling Fossen / erling@fossen.as / +47 907 54 954