120 000 unge i Norge står helt utenfor. Hvordan kan vi tillate det?

Antallet unge uføre øker kraftig. Samtidig ser vi også tall fra NAV som viser ytterligere 120 000 unge som står utenfor. Dette må vi alle bidra til å løse!

Foto: Tim Gouw, Unsplash

For noen dager siden sto det i VG – «Krever NAV-kraftløft mot uføre» – at det er 20 000 i alderen 18 til 29 år som nå regnes som uføre, og artikkelen viste også grafikk som illustrerte en kraftig vekst i antallet. I samme artikkel står det at NAV i 2019 brukte over 100 milliarder kroner på de uføre, en økning på nesten 8 milliarder kroner siden 2018.

Det artikkelen ikke forteller er at tallene på utenforskap er enda større. Antallet unge i 20-årene som står uten jobb, utenfor utdanningsløpet, og uten noen former for trygdeytelser er på rundt regnet 120 000. NAV har gitt oss tilgang til disse tallene, og følgende viser hvordan utenforskap per årskull fordeler seg. Den grå delen av søylen viser de som mottar trygdeytelser, den sorte hvor mange som ikke mottar trygdeytelser.

Vi ønsker ikke å gå inn i noen politisk debatt om virkemidlene, men vi kan ikke annet enn å heie på at det nå vil bli økt satsing på de unge fremover (slik det fremkommer av artikkelen i VG). De unge må i større grad inn i samfunnet og oppleve at de er verd noe, at de er viktige, at de er ressurser. For vi er så avhengige av dem i fremtiden!

Vi får ofte spørsmålet «Men, er ikke dette et offentlig ansvar, da?» Vi mener det ikke er det. Det handler om et samspill, og det er gjennom et mye bedre samspill og samarbeid mellom det offentlige og privat næringsliv vi kan utforske og skape nye løsninger for dagens utfordringer. Og vi må gjøre det lokalt, operativt, nede der mennesker oppholder seg og møtes.

Derfor har vi – før YTE formelt har kommet i gang – allerede tatt noen initiativ i Oslo. Vi har satt i gang et arbeid for å se hvordan vi kan knytte mennesker og ressurser bedre sammen, for å skape jobber for de unge på Grønland. Og, vi har satt i gang et arbeid for å utvikle en helt ny markedsplass. Mer om begge løsninger vil vi gå inn på når vi inviterer til frokostmøte og workshop på Grønland onsdag 25. mars.

Alle svar er ikke gitt, og det vi tror er gode løsninger i dag kan gjerne bli helt annerledes i morgen. Det vi derimot tror er om vi greier å få til et bedre samspill – mellom privat næringsliv og offentlige instanser – vil vi kunne starte en vei for å snu utviklingen. Og, så tror vi sterkt på sosialt entreprenørskap som et viktig verktøy i kampen for å bygge innenforskap.

Her må vi alle yte!